[1] Lv Hengyi, Liu Yang, Xue Xucheng, et al. Intelligent focusing method for the remote sensing cameras[J]. Infrared and Laser Engineering, 2012, 41(5): 1261-1265. (in Chinese)
[2]
[3] Wang Shuxin, Li Jinglin, Liu Lei, et al. Accuracy analysis of focusing mechanism in space camera with long-focal-plane[J]. Opt Precision Eng, 2010, 18(10): 2239-2243. (in Chinese)
[4]
[5]
[6] Jia Xuezhi, Wang Dong, Zhang Lei, et al. Optimizing design precision experiment of focusing mechanism in light weight space camera[J]. Opt Precision Eng, 2011, 19(8): 1824-1831. (in Chinese)
[7]
[8] Wang Zhi, Zhang Liping, Li Chaohui, et al. Design of focusing mechanism of space tridimentional mapping camera[J]. Opt Precision Eng, 2009, 17(5): 1051-1056. (in Chinese)
[9]
[10] Shao Mingdong, Guo Jiang, Sun Jiming. Design of focusing mechanism for off-axis TMA mapping cameras [J]. Chinese Optics, 2012, 5(4): 373-378. (in Chinese)
[11] Liu Lei, Cao Guohua. Double cam focusing mechanism of space camera with wide filed and long focal plane [J]. Opt Precision Eng, 2012, 20(9): 1939-1944. (in Chinese)
[12]
[13] Zhang Xinjie, Yan Changxiang, Xie Tao. Design of focusing mechanism of space remote sensor [J]. Opt Precision Eng, 2009, 17(11): 2757-2761. (in Chinese)
[14]
[15] Lu Zhenghua, Guo Yongfei, Li Yunfei, et al. Realization of auto-focus on APRC using CCD stitching [J]. Opt Precision Eng, 2012, 20(7): 1559-1565. (in Chinese)
[16]
[17] An Yuan, Qi Yingchun. Design of straight line f0cusing mechanism for space camera [J]. Opt Precision Eng, 2009, 17(3): 609-614. (in Chinese)
[18]
[19] Wang Yongxian, Wang Bing, Ren Jianyue. Dynamic performance analysis on the focusing mechanism component of the space remote sensor [J]. Optical Technique, 2009, 35(2): 235-243. (in Chinese)
[20]
[21] Yu Jun. Modern Method and Application of Design [M]. Beijing: Chinese Standard Press, 2002. (in Chinese)