[1] Zhou Ruiqing, Liu Xinhua, Shi Shouxia, et al. Strap-down Seeker Stability and Track Technology[M]. Beijing: National Defence Industry Press, 2010. (in Chinese)
[2]
[3]
[4] Captain Thomas, Callen R. Guidance law design for tactical weapons with strapDown seekers[C]//AIAA-79-1732.
[5] Qi Zaikang, Xia Qunli. Guided Weapon Control System[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 2003. (in Chinese)
[6]
[7] Dong Jingxin, Zhao Changde, Xiong Shenshu, et al. Control Engineering Basic[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2003. (in Chinese)
[8]
[9] Meng Xiuyun. Missile Guidance and Control System Principle[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology, 2003. (in Chinese)