Most Cited

1
Status and prospect of target tracking based on deep learning
Luo Haibo, Xu Lingyun, Hui Bin, Chang Zheng
2017, 46(5): 502002. doi: 10.3788/IRLA201746.0502002
2
Object detection method of multi-view SSD based on deep learning
Tang Cong, Ling Yongshun, Zheng Kedong, Yang Xing, Zheng Chao, Yang Hua, Jin Wei
2018, 47(1): 126003. doi: 10.3788/IRLA201847.0126003
3
Has 3D finally come of age? ——An introduction to 3D structured-light sensor
Zuo Chao, Zhang Xiaolei, Hu Yan, Yin Wei, Shen Detong, Zhong Jinxin, Zheng Jing, Chen Qian
2020, 49(3): 0303001. doi: 10.3788/IRLA202049.0303001
4
A lightweight small object detection algorithm based on improved SSD
Wu Tianshu, Zhang Zhijia, Liu Yunpeng, Pei Wenhui, Chen Hongye
2018, 47(7): 703005. doi: 10.3788/IRLA201847.0703005
5
Infrared ship-target recognition based on SVM classification
Zhang Difei, Zhang Jinsuo, Yao Keming, Cheng Minwei, Wu Yongguo
2016, 45(1): 104004. doi: 10.3788/IRLA201645.0104004
6
Three-dimensional imaging technique based on Gray-coded structured illumination
Zhang Qican, Wu Zhoujie
2020, 49(3): 0303004. doi: 10.3788/IRLA202049.0303004
7
Technical innovation of optical remote sensing payloads onboard GF-5 satellite
Fan Bin, Chen Xu, Li Bicen, Zhao Yanhua
2017, 46(1): 102002. doi: 10.3788/IRLA201746.0102002
8
Infrared dim target detection algorithm based on improved LCM
Zhang Xiangyue, Ding Qinghai, Luo Haibo, Hui Bin, Chang Zheng, Zhang Junchao
2017, 46(7): 726002. doi: 10.3788/IRLA201746.0726002
9
Effect of atmospheric turbulence on the performance of laser communication system
Chen Mu, Ke Xizheng
2016, 45(8): 822009. doi: 10.3788/IRLA201645.0822009
10
Development of new inertial technology and its application in aerospace field
Wang Wei
2016, 45(3): 301001. doi: 10.3788/IRLA201645.0301001
11
Research progress of infrared and visible image fusion technology
Shen Ying, Huang Chunhong, Huang Feng, Li Jie, Zhu Mengjiao, Wang Shu
2021, 50(9): 20200467. doi: 10.3788/IRLA20200467
12
Advances in application of space hyperspectral remote sensing(invited)
Li Shengyang, Liu Zhiwen, Liu Kang, Zhao Zifei
2019, 48(3): 303001. doi: 10.3788/IRLA201948.0303001
13
Progress of low level light video technology
Jin Weiqi, Tao Yu, Shi Feng, Li Benqiang
2015, 44(11): 3167-3176.
14
Study of pattern recognition based on SVM algorithm for φ-OTDR distributed optical fiber disturbance sensing system
Zhang Junnan, Lou Shuqin, Liang Sheng
2017, 46(4): 422003. doi: 10.3788/IRLA201746.0422003
15
Design and real-time imaging technology of three-dimensional scanning LiDAR
Li Xiaolu, Zeng Jingjing, Wang Hao, Xu Lijun
2019, 48(5): 503004. doi: 10.3788/IRLA201948.0503004
16
Research on image interpretation based on deep learning
Yang Nan, Nan Lin, Zhang Dingyi, Ku Tao
2018, 47(2): 203002. doi: 10.3788/IRLA201847.0203002
17
Experimental research of 32×32 InGaAs Gm-APD arrays laser active imaging
Sun Jianfeng, Jiang Peng, Zhang Xiuchuan, Zhou Xin, Fu Hongming, Gao Xinjiang, Wang Qi
2016, 45(12): 1206006. doi: 10.3788/IRLA201645.1206006
18
Position and orientation measurement system based on monocular vision and fixed target
Wang Tianyu, Dong Wenbo, Wang Zhenyu
2017, 46(4): 427003. doi: 10.3788/IRLA201746.0427003
19
Estimation of leaf area index based on wavelet transform and support vector machine regression in winter wheat
Liang Dong, Yang Qinying, Huang Wenjiang, Peng Dailiang, Zhao Jinling, Huang Linsheng, Zhang Dongyan, Song Xiaoyu
2015, 44(1): 335-340.
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:212
 • To
 • Go